News Flash:

Noua sefa a ANAF, pornire in FORTA: MODIFICARI la formularele si declaratiile pe care trebuie sa le completeze contribuabilii

11 Ianuarie 2019
883 Vizualizari | 0 Comentarii
media 154653991134248300

Printre primele decizii ale Mihaelei Triculescu la șefia ANAF se numără modificarea „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, precum și a formularelor 205 și 207, proiectele de acte normative fiind supuse dezbaterii publice.Formularul 205 privește "Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", iar formularul 207 este "Declaraţia informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți", conform Mediafax.

Modificarea „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” este necesră pentru că, începând cu anul 2018, stabilirea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale se realizează de către contribuabili, prin autoimpunere. Proiect de ordin propune aprobarea unui nou formular, care va fi utilizat pentru declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate atât pentru veniturile realizate în anul 2018, cât și pentru veniturile estimate a se realiza în anul 2019.

Modificările față de actualul formular sunt, în principal, următoarele: includerea rubricilor necesare stabilirii de către contribuabili a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2018; includerea unei secțiuni pentru declararea impozitului pe veniturile din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker, realizate în perioada 1 ianuarie - 22 martie 2018, inclusiv; modificarea secțiunii privind destinația unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, întrucât prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2018 a fost introdusă posibilitatea direcționării sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii; includerea unei secțiuni în vederea stabilirii venitului net anual impozabil și a impozitului datorat pentru anul 2018, în cazul veniturilor din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real, potrivit art.118 din Codul fiscal; includerea unei secțiuni care să sprijine contribuabilii la stabilirea sumei de plată.

Declarația se depune până la data de 15 martie 2019, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

În cazul formularelor 205 și 207, modificările sunt necesare ca urmare a modificării și completării dispozițiilor titlurilor IV și VI din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte: modificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din jocuri de noroc la distanță și din festivaluri de poker; impozitarea veniturilor realizate de nerezidenți din jocuri de noroc potrivit titlului IV din Codul fiscal; modificarea termenului de depunere a declarațiilor informative privindveniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului. Declarațiile informative se depun până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Proiect de ordin propune aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare a formularelor 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" și 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți".

În cazul formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, se propun următoarele: eliminarea indicatorului ”venit brut”, având în vedere că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018, pentru veniturile din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, începând cu data de 23 martie 2018, obligația privind calculul, reţinerea şi declararea impozitului, pe fiecare beneficiar de venit, revine organizatorului sau plătitorului de venituri; introducerea veniturilor obţinute de nerezidenți la jocurile de noroc practicate în România; includerea unei secțiuni referitoare la veniturile din dividende, în care sunt evidențiate atât veniturile distribuite, cât și veniturile plătite.

În cazul formularului 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți" se propune eliminarea informațiilor referitoare la categoria venituri din jocuri de noroc pentru care, începând cu data de 23 martie 2018, veniturile obţinute de nerezidenți la jocurile de noroc practicate în România se impozitează potrivit Titlului IV ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile de stabilire și declarare prevăzute la acest titlu.

Astfel, prin abrogarea dispoziției prevăzute la art.223 alin.(1) lit.n) din Codul fiscal, impozitul pe veniturile obținute din jocurile de noroc practicate în România de persoane nerezidente se declară în formularul 205.

Formularele 205 și 207 se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a veniturilor cu regim de reținere la sursă a impozitului, realizate începând cu 1 ianuarie 2018.

ANAF intenționează să modifice și procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Ca urmare a modificării și completării titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și a normelor metodologice date în aplicarea acestuia, se impune adaptarea corespunzătoare a procedurilor privind direcționarea unor sume din impozitul anual pe venit pentru susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult sau pentru acordarea de burse private.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte: reglementarea unui nou mecanism de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice; posibilitatea contribuabililor de a dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit: în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult; sau în cotă de 2% pentru acordarea de burse private, conform legii; sau în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Documetul mai prevede și posibilitatea contribuabililor, care au realizat venituri din străinătate, de a dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit; reglementarea regimului fiscal în cazul veniturilor din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă și posibilitatea direcționării de către contribuabilii care au realizat această categorie de venit a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii.

În funcție de categoria de venit, opțiunea privind destinația unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat se exercită de contribuabili prin completarea și depunerea, la organul fiscal, a următoarelor formulare, după caz: a) Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice; b) 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.

În cazul formularelor 230 ”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” depuse în format hârtie pe bază de borderou, organul fiscal emite și transmite contribuabililor o notificare.

Organul fiscal competent nu efectuează transferul către entitatea nonprofit/unitatea de cult a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii înainte de expirarea unui termen de 45 de zile de la data comunicării notificării, timp în care, contribuabilii care nu și-au exprimat opțiunea pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit, în contul entității nonprofit/unității de cult menționate în notificarea primită, pot aduce la cunoștința organului fiscal competent, în scris, acest fapt.

În situația în care, după transferarea sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, contribuabilii aduc la cunoștința organului fiscal competent, în scris, faptul că nu și-au exercitat respectiva opțiune, organele fiscale competente vor efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumei virate în mod necuvenit.

Față de cele prezentate, prin proiectul de ordin se propun următoarele: aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii; aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în procesul de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private: 230 - "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" și "Anexa nr....la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii". Anexa se va completa de persoanele fizice care solicită direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private; Notificare privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult; Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult; 258 - ”Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților Nonprofit/unităților de cult”; 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.

O altă propunere de ordin al președintelui ANAF modifică procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Ca urmare a modificării și completării titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și a normelor metodologice date în aplicarea acestuia, se impune adaptarea corespunzătoare a procedurilor privind direcționarea unor sume din impozitul anual pe venit pentru susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult sau pentru acordarea de burse private.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte: reglementarea unui nou mecanism de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice; posibilitatea contribuabililor de a dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit: în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult; sau în cotă de 2% pentru acordarea de burse private, conform legii; sau în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Documentul mai prevede și posibilitatea contribuabililor, care au realizat venituri din străinătate, de a dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit; reglementarea regimului fiscal în cazul veniturilor din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă și posibilitatea direcționării de către contribuabilii care au realizat această categorie de venit a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii.

În funcție de categoria de venit, opțiunea privind destinația unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat se exercită de contribuabili prin completarea și depunerea, la organul fiscal, a următoarelor formulare, după caz: a) Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice; b) 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.

În cazul formularelor 230 ”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” depuse în format hârtie pe bază de borderou, organul fiscal emite și transmite contribuabililor o notificare.

Organul fiscal competent nu efectuează transferul către entitatea nonprofit/unitatea de cult a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii înainte de expirarea unui termen de 45 de zile de la data comunicării notificării, timp în care, contribuabilii care nu și-au exprimat opțiunea pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit, în contul entității nonprofit/unității de cult menționate în notificarea primită, pot aduce la cunoștința organului fiscal competent, în scris, acest fapt.

În situația în care, după transferarea sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, contribuabilii aduc la cunoștința organului fiscal competent, în scris, faptul că nu și-au exercitat respectiva opțiune, organele fiscale competente vor efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumei virate în mod necuvenit.

Față de cele prezentate, prin proiectul de ordin se propun următoarele: aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii; aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în procesul de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private: 230 - "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" și "Anexa nr....la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii". Anexa se va completa de persoanele fizice care solicită direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private; Notificare privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult; Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult; 258 - ”Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților Nonprofit/unităților de cult”; 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.

Mihaela Triculescu a fost numită în funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală la începutul acestui an, după revocarea lui Ionuț Mișa.

Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2021 - BZV.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1089 (s) | 23 queries | Mysql time :0.049422 (s)